Werksopdragte is sinoniem met student-wees en maak 'n groot bydrae tot jou algehele jaarpunt. Dit is belangrik dat jy 'n goedversorgde, feitelik-korrek opdrag in die regte formaat inhandig. Daar is verskeie maniere om te werk te gaan en die gids sluit wenke in wat jou kan help om meer inligting oor jou onderwerp te bekom.

Lektore sal die volgende inligting verskaf

 • onderwerp van die werksopdrag
 • aantal woorde of bladsye waaruit die dokument moet bestaan
 • datum van inhandiging
 • formaat waarin die werkopdrag aangebied moet word bv. mondeling, rekenaargebaseerd, geskrewe of 'n kombinasie van genoemde vorme.

Skedulering van projek

Begin vroegtydig aan die opdrag werk. Maak voorsiening vir onverwagte gebeure en hou in gedagte dat die items wat in die biblioteek se voorraad is, nie altyd dadelik beskikbaar is nie. Ruim genoegsame tyd in vir die samestelling en tegniese versorging van die dokument.

Navorsing

Sodra jy duidelikheid het oor die aard van jou opdrag begin jy navorsing doen oor die onderwerp.

Inligtingsbronne

Die mees logiese plek om jou soektog in die biblioteek te begin, is in die naslaanafdeling. Vra die bliotekaresse om jou leiding te gee. Gebruik ook die biblioteek se webwerf om toegang tot interaktiewe bronne te kry. Die volgende bronne is beskikbaar in die biblioteek:

 • Oudiovisuele materiaal
 • Boeke
 • Kompakskywe
 • Databasisse
 • Internet
 • Tydskrifte
 • Biblioteekkatalogus (ALEPH)
 • Kaarte
 • Naslaanafdeling

Maak 'n lys van alles wat jy reeds weet oor die onderwerp. Maak 'n lys oor wat jy wil weet oor die onderwerp en wees spesifiek. Dui sleutelwoorde, begrippe en konsepte aan wat met die onderwerp verband hou. 'n Diagram kan jou help om jou gedagtes te organiseer. Dit kan soos volg lyk:

Kyk na verskillende spellings van woorde, meervoude, verkleiningswoorde bv.

 • skoenlapper
 • skoenlappers
 • skoenlappertjies

.Kyk ook na woorde wat 'n breer en nouer verband met die onderwerp het.

Die volgende kan as voorbeelde van woorde wat 'n breër verbintenis het gebruik word:

 • Kokon of papie
 • Insek
 • Mot
 • Lepidoptera

Woorde wat 'n nouer verbintenis het, is gewoonlik meer spesifiek van aard bv:

 • soorte skoenlappers

Om die korrekte sleutelwoorde of soekterme te kry, is nie altyd maklik nie. Die bibliotekaris is daar om jou te help, moenie huiwer om hulp te vra nie.

Vir interaktiewe intydse hulp met soekstrategieë, kyk na hulp met die inligtingssoektog.

Voorlopige uitleg

Maak 'n voorlopige uitleg van hoe jou eindproduk moet lyk. Die standaardformaat wat gebruik word lyk soos volg:

Voorblad

Die voorblad is die eerste indruk wat die dosent van jou werkopdrag kry. Dit moet so professioneel as moontlik lyk. Die blad moet die volgende inligting bevat:

 • Naam en studentenommer
 • Titel van werksopdrag
 • Inhandigingsdatum
 • Naam van dosent
 • Naam van die vak

Inhoudsopgawe

Die inhoudsopgawe is 'n uitleg van die hoofonderwerpe van jou werksopdrag. Bladsynommers moet aangedui word. 'n Voorbeeld van 'n inhoudsopgawe:

Inleiding

Die inleiding gee 'n kort oorsig en algemene bekendstelling oor die onderwerp wat jy bespreek.

Inhoud van verslag

Die deel van die verslag bestaan uit die bespreking en rapportering van die inligting wat nagevors is. Dit is baie belangrik dat daar deurentyd verwys word na die bronne wat gebruik is om die inligting te bekom.

Gevolgtrekkings

Die inhoud van die verslag word opgesom en gevolgtrekkings word gemaak.

Aanbevelings

Uit die gevolgtrekkings wat gemaak is, moet aanbevelings en voorstelle gedoen word. Hier word enige voorstelle om bv. prosesse te verbeter, gemaak.

Bibliografie

Die bibliografie is 'n lys van bronne wat gebruik is om die werksopdrag saam te stel. Studente is verplig om na elke bron waaruit inligting bekom is, te verwys. Die verwysings moet in 'n vasgestelde formaat gedoen word. (bibliografiese verwysingstegniek). Die Harvard en APA style word meestal gebruik. Maak seker by jou dosent oor watter styl jy moet gebruik.

Bylae

'n Bylaag sluit materiaal in wat 'n bydrae tot die inhoud van die verslag maak, maar wat nie geskik is om as deel van die teks gebruik te word nie. Dit kan tabelle, tegniese verslae, briewe ens. insluit. Die verskillende tipes bylae, bv. briewe of tabelle, moet in verskillende kategoriee geplaas word en afsonderlik genommer word.

Algemene wenke

Plagiaat

Wees versigtig om nie onwetend plagiaat te pleeg nie. Dit beteken dat jy nie die teks woordeliks uit die bron mag aanhaal en as jou eie werk inhandig nie. Jy moet ten alle tye verwys na die bronne wat gebruik is. Onthou dat jy jou idees en afleidings van die ware feite moet weergee! Deur na feite te verwys, verseker jy dat jou werkstuk samehangend is.

Tegniese versorging

Werksopdragte moet professioneel lyk en moet by voorkeur in getikte vorm ingehandig word. Let op taal en tikfoute. Werkstukke word in dubbelspasieëring getik en in gebinde vorm ingehandig. Bindwerk kan by die biblioteek gedoen word.

Jy het jou werksopdrag suksesvol voltooi. Handig dit in en wag vir jou goeie punte!!