Basic Hints for Interaction with a Person Experiencing Hearing Loss

THE GOLDEN RULE : Ask the Person with the Disability
Sourced from the Western Cape Association for People with Disabilities website.

ENGLISH

AFRIKAANS

XHOSA

Wave or touch the person’s shoulder to draw the person’s attention Waai of raak aan die betrokkene se skouer om sy/haar aandag te trek. Shukumisa isandla okanye ubambe igxalaba lomntu ukuze azokuhoya.
Don’t wave in the person’s face or use huge waving gestures if you are close by. A small flapping movement of the hand is usually enough. Moenie die betrokkene se aandag probeer trek deur middle van waai bewegings naby sy/haar gesig of gebare as julle ten a mekaar is nie. ‘n Ligte klap beweging met die hand/vingers is meestal voldoende. Musa ukushukumisa isandla ebusweni bomntu oknye ubaxe ukushukumisa isandla xa ukufuthshane naye, Ukuphekuza isandla sakho kancinci kuyonela amaxesha amaninzi.
Keep sentences short and use proper sentence construction. Gebruik korter sinne met die korrekte sinskontruksie. Gcina izivakalisi zakho zifutshane, usebenzise indlela efanelekileyo ukwenza izivakalisi zakho.
Rephrase words originally used, rather than repeat sentences if the person does not understand. Verander woorde wat oorspronklik gebruik is, eerder as om te herhaal indien die betrokkene nie verstaan nie. Phinda amagama ubuwasebenzisile, kunokuphinda isivakalisi umntu angaziqondiyo.
Speak clearly so that the person can see and read your lips. Praat duidelik sodat die betrokkene jou lippe kan sien en lees. Thetha cacileyo ukuze lomntu abone, afunde nemilebe yakho.
Use a normal tone of voice when having a conversation, unless otherwise indicated by the person.. Moenie jou stemtoon tydens ‘n gesprek verhoog, tensy jy versoek word om dit te doen nie. Sebenzisa ilwizi eliqhelekileyo xa nincokola, ngaphandle kokuba umntu ufuna ngenye indlela.
Do not smoke, chew gum or let your hair cover your face whilst in conversation. Moenie rook, kougom kou of toelaat dat jou hare jou gesig bedek terwyl jy besig is om te kommunikeer nie. Musa ukutshaya, uhlafune itshungama okanye uyeke inwele zakho zigqume ubuso bakho xa nincokola.
Use facial expressions to correspond with the topic and mood of discussion. Gebruik gesigsuitdrukkings wat met die onderwerp en die gemoedstoestand van die gespprek ooreenstem. Sebenzisa imbonakalo yobuso bakho ukuvumelana nencoko nendlela oziva ngayo ngalo ngxoxo.
Keep eye contact with the person and talk to the person and not to the interpreter / lip speaker/ transcriber. Behou deurlopend oogkontak tydens die gesprek en praat regstreeks met die betrokkene – nie deur middle van ‘n derde person of sy of haar tolk/ lipspreker of transkribeerder nie. Gcina uhlanganise amehlo akho nomntu, thetha nomntu hayi itoliki yakhe / umfundi milebe / umncedisi.
Be patient when either you or the person experiencing hearing loss, have difficulty in understanding or transferring a message Wees geduldig as jy of die betrokkene dit moeilik vind om die inligting te begryp of om die boodskap suksesvol oor te dra. Yiba nomonde ukuba omnye wenu okanye umntu lo ungevayo ngendlebe ninobunzima bokuvana okanye ukudlulisa umyalezo wakho.
Do not change the subject or change your language in mid – sentence. Moenie die onderwerp of taal in die middle van die sin verander nie. Musa ukutshintsha incoko okanye utshintshe ulwimi phakathiemgceni.
Use basic signs to support you in transferring your message. Gebruik basiese gebare en lyftaal om die boodskap oor te dra. Sebenzisa iimpawu ezilula ukuncedisa ukudlulisa umyalezo wakho.
Indicate unforeseen happenings e.g. sudden loud music or dogs fighting Hou die betrokkene op hoogte van onvoorsiene omstandighede : soos musiek wat skielik begin speel of honde wat begin blaf. Bonisa izinto ezenzeka ngoku, umzekelelo umculo okhala kakhulu ngesiquphe okanye izinja ezilwayo.

http://www.wcapd.org.za/index.php/community-awareness/

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *